KVKK BİLGİLENDİRME METNİ

KEY TEKNİK YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. İŞ ORTAKLARI, TEDARİKÇİLER , MÜŞTERİLERE VE ZİYARETÇİLERE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu ve Kimliği

 

07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında Şirketimiz Key Teknik Yapı Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş. (Bundan böyle kısaca “KeyTeknik” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatını haizdir. Bunun gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.

 

Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamın gelir. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ise özel nitelikli kişisel veridir.

 

 1. Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Toplanan veriler, KeyTeknik’in iş ortaklarından ve tedarikçilerinden aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik yollar ile iletilen verilerdir. Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir. Kişisel veriler:

 • Bayilik sözleşmesi, tedarikçi sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, nakliye sözleşmesi, satış sözleşmesi, satın alma sözleşmesi vb. gibi çeşitli sözleşmeler kanalı ile,
 • Elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar ve multi medya mesajları, kargo gönderileri, bilgi formları da dahil v.s. iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim kanalları aracılığı ile,
 • KeyTeknik’in katıldığı eğitimler, seminerler, fuarlar kanalı ile,
 • fluidmaster.com.tr  kanalı ve iletişim formu ile,
 • Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinden KeyTeknik adına işletilen hesaplar kanalı ile,
 • Teknik servis ve çağrı merkezi kanalları ile toplanmaktadır.

 

Bu bilgiler, KeyTeknik’in iş ortaklarına ve tedarikçileriyle daha kaliteli ve iyi iletişim kurabilmesi, daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi, ticari ilişkinin başlaması ve sürdürülebilmesi, ticari ve idari faaliyetlerini iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sunulabilmesi, yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, teminatlandırma ve risk analizlerinin yapılabilmesi gayesi ile KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

KVKK m. 5’te kişisel verilerin işlenme şartları şu şekilde açıklanmıştır: Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: (a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. (b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. (c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. (ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. (d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. (e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. (f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KVKK m.6’da ise özel nitelikli kişisel veriler ve bunların işlenme şartları ifade edilmiştir: Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Özel nitelikli kişisel verilerden, sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

Ticari ilişkinin başlaması/sürdürülebilmesi amacıyla toplanan şirket ve kişisel verileriniz ad, soyad, T.C. kimlik numarası, vergi dairesi ve vergi kimlik numaranız, nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport vs. gibi kimlik bilgileri, adres bilgisi, telefon numarası, şirkete ait bilgiler, IP adresleri vs. iletişim bilgileri, elektronik posta adresi ve içerikleri, alıcı teslimat bilgileri, anlık mesajlaşma bilgileri, banka bilgileri, malvarlığı bilgisi, finansal profil vs. finansal bilgiler, aile bireyleri ve yakınları bilgisi, referans bilgileri, fotoğraflar ve kamera kayıtları vs. gibi görsel/işitsel bilgiler ve talep/şikayet yönetimi bilgileridir. Kanunların emredici hükümleri gereği bilgilerin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile kişisel bilgilerinizin güncellenmesi talep edilebilir.

KeyTeknik’in sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevirim içi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla (Örn: cookie uygulaması gibi) site içerisindeki internet hareketlerini kaydedilmektedir. Key Teknik’in  Çerez Politikasına www.fluidmaster.com.tr internet sitemizden [NE1] ulaşabilirsiniz.

 

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak Key Teknik ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir:

 

 • Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması,
 • Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, siparişlerin işleme konulması ve ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi,
 • Alınan hizmet süreçleri ile alakalı bilgilendirme maksadıyla,
 • Siparişlerin teslimi/iadesi/nakliyesi amacıyla,
 • Siparişler ile ilgili şikayetlerin çözülmesi,
 • Yeni ürünlerle ilgili bilgi vermek amacıyla elektronik ileti gönderilmesi,
 • İşlemlerinizle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi ve bağlantılı listelerin oluşturulması, ticari istatistik ve analizlerin bir araya getirilmesi,
 • Ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve kişisel seçim olanaklarınızın araştırılması ve geliştirilmesi,
 • Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi,
 • Risk limitlerinin belirlenmesi ve teminatlandırma çalışmalarının yapılması,
 • Promosyonlar ve kampanyalardan faydalandırılması,
 • İşyerinde güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi,
 • Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi,
 • Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (vergi mevzuatı, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, gümrük mevzuatı, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar)
 • e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi,

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

 

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışındaki;

 

 • Siparişlerinizin işleme konulması, hesabınızın yönetilmesi, ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla hizmet sağlayıcılarıyla,
 • Siparişlerin teslim/iadesi amacıyla lojistik ve kargo firmalarıyla,
 • Şirketimizin hissedarı olan şirket ve şahıslara, iştiraklerimizle,
 • Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi
 • amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla,
 • Ödeme hizmetleri, risk limiti belirlenmesi, teminatlandırma, borç yapılandırılması amaçlarıyla bankalar ve ödeme aracı sistemleri şirketleriyle,
 • Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla,
 • KeyTeknik adına veri işleyen (IT desteği veren, trafik/müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmentasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firmalarla,
 • KeyTeknik’in kullandığı bilişim teknolojileri gereği başta AB ülkeleri, Amerika ve Rusya başta olmak üzere yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim hizmetini veren firmalarla,
 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, bağımsız denetim firmalarıyla, gümrük ve nakliye firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, hukuk bürolarıyla,
 • Promosyonlar ve kampanyalardan faydalandırmak amacıyla ilgili iş ortakları ve tedarikçilere,
 • Rezervasyon/promosyon amacıyla turizm ve/veya ulaşım şirketleri ve ilgili tedarikçilerle,
 • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde paylaşılabilecektir.

 

Buna ek olarak, kişisel verileriniz Key Teknik’in yurtdışında bulunan serverlarına aktarılabilecektir.

 

 1. Veri Sahibinin Hakları

 

KVKK 11. maddesi kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi KeyTeknik’in Tepeören Mah. İstanbul Tuzla OSB Recep Bilal Hancı Cad. No:19 Tuzla/İstahbul adresine (konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak) veya www.fluidmaster.com.tr adresimizdeki iletişim formu vasıtasıyla bize  gönderebilirsiniz. Başvurular Türkçe yapılmalıdır.

Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

 

Değerli ziyaretçimiz,

 

07/04/2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatını haiz Key Teknik Yapı Malz. San. Ve Tic. A.Ş (“Şirket”) olarak, KVKK’nın 10. Maddesinden doğan “Aydınlatma Yükümlülüğünü” yerine getirmek amacıyla aşağıdaki hususlar işbu Aydınlatma Metni ile bilgi ve incelemenize sunulmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

 

Gerek Şirketimizin ürün güvenliği ve gizlilik politikalarını yerine getirebilmek, gerek de siz ziyaretçilerimizin güvenliğini sağlamak, olası bir acil durum anında hızlıca iletişime geçebilmek adına sizlerin isim-soyisim, kiminle görüşmeye geldiğiniz, giriş-çıkış kayıtları gibi kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimizin meşru menfaatleri doğrıltusunda işlemekteyiz.

 

2.         İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yurtiçinde bulunan iş ortaklarımıza, müşterilerimize, iştiraklerimize, Şirket yetkililerine, tedarikçilere, hizmet ifasında bulunan kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

3.         Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketimizin akdetmiş olduğu sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Yukarıdakilere ek olarak, Şirketimizin içinde tuvaletler ve soyunma odaları hariç, uygun görülen alanlarda işyeri güvenliğini sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kişisel verileriniz bu şekilde de toplanmaktadır.

 

4.         Veri Güvenliği

 

Şirketimiz, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.

 

5.         Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Sahip Olduğunuz Haklar

 

Şirketimize başvurarak kendinizle ilgili olarak kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, kişisel veriler eksik veya yanlış işlenip düzeltildiğinde ya da talep üzerine silindiğinde veya yok edildiğinde bu işlemleri kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

Bahsedilen haklarını kullanmak için Şirketimizin Tepeören Mah. İstanbul Tuzla OSB Recep Bilal Hancı Cad. No:19 Tuzla/İstanbul adresine yazılı bildirimde bulunabilir yahut Şirketimizin www.fluidmaster.com.tr adresindeki iletişim formu ile bize gönderebilirsiniz.

 

 


 

 

©2018 - KEY TEKNİK YAPI MALZEMESİ SAN. ve TİC. A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır. İşte Kobi Hazır Web Sitesi